Privacy Disclaimer LIFSSSS d.d. 25-05-2018 

LIFSSSS geeft veel om je privacy. Daarom worden uitsluitend gegevens verzameld die nodig zijn voor de dienstverlening. Er zal ten alle tijden zorgvuldig om worden gegaan met persoonlijke gegevens. Deze zullen nooit voor commerciële doeleinden worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld aan derden. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke van jouw gegevens worden verzameld en op welke manier dit gebeurt.

LIFSSSS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

ALGEMEEN:

 

Contactgegevens:

Website: www.lifssss.nl

Adres: Pr. Margrietstraat 38, 2983 EH Ridderkerk,

Telefoon: 06-29011317

Mail: info@lifssss.nl

 

Verwerking persoonsgegevens: 

LIFSSSS maakt gebruik van persoonsgegevens bij het bestellen van producten en het inschrijven van nieuwsbrieven. 

 

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Afhandeling bestelling
 • Versturen nieuwsbrieven
 • LIFSSSS verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijke verplichtingen voor zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Optioneel: bedrijfsnaam, btw-nummer 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
LIFSSSS heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Dit valt echter niet te controleren. Ouders wordt aangeraden dit in de gaten te houden. Als je er van overtuigd bent dat LIFSSSS zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lifssss.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming:
LIFSSSS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 

Duur bewaren persoonsgegevens: 

LIFSSSS bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd: 

 • Gegevens voor afhandeling bestelling: de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van een bestelling worden tot 7 jaar na besteldatum bewaard. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen worden deze gegevens bewaard. 
 • Gegevens voor inschrijving nieuwsbrief: de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van nieuwsbrieven worden net zo lang bewaard totdat de ontvanger zich uitschrijft. Onderaan de nieuwsbrieven is de link hiervoor te vinden. Uitschrijven kan ook door een mail te sturen naar info@lifssss.nl

Delen persoonsgegevens met derden
LIFSSSS deelt geen persoonsgegevens met derde partijen. Aangezien de website is gemaakt met het platform van MijnWebwinkel en gebruik maakt van betaalsysteem Mollie worden enkel met deze partijen gegevens uitgewisseld. Deze partijen werken met strenge beveiligen en hechten veel waarde aan privacy van persoonsgegevens.  

OVER DE GEGEVENSVERWERKING
Hieronder een overzicht over de wijze van gegevensverwerking. 

MijnWebwinkel: webwinkelsoftware 
De website www.lifssss.nlis ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de verwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Mijnwebwinkel houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. 

LIFSSSS verstuurt de e-mail nieuwsbrieven met de speciale module van Mijnwebwinkel. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer. 

Mollie: betalingssysteem 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt LIFSSSS gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

 

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

PostNL: verzending en logistiek  

LIFSSSS maakt gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL wordt gedeeld. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

ALGEMEEN DOEL
Algemeen doel van de verwerking:

LIFSSSS gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. LIFSSSS gebruikt je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens deelt en LIFSSSS gebruikt deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vraagt LIFSSSS je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

 

Automatisch verzamelde gegevens: 
Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. LIFSSSS maakt gebruik van de diensten van Google Analytics.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: 

In voorkomende gevallen kan LIFSSSS op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LIFSSSS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifssss.nl 

(Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek) 

LIFSSSS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:
LIFSSSS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lifssss.nlof 06-29011317. 

© 2015 - 2024 LIFSSSS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel